RESUM DEL PLENARI DE MARÇ

Punt 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (2/02/2017)

Es deixa damunt la taula per qüestions de no constatació d’algunes intervencions.

Punt 2.- Assumptes dictaminats per la Comissió Informativa especial de comptes, política econòmica y govern obert.

Punt 2.1 Proposta de Resolució de Som Alberic-IXA-EU de rebuig a l’acord de CETA i als Tractats TTIP i TISA.

Vots a favor: 14. 6 de Ciutadans per Alberic, 3 de Som Alberic-IXA-EU, 2 de COMPROMÍS, 2 de l’PSOE, 1 d’Alberic pel canvi.

Abstenció. 2: PP

S’aprova la proposta.

Punt 2.2 Proposta de Resolució de COMPROMÍS referent a la taxa per l’ús privatiu o aprofitament espacial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua i hidrocarburs.

La proposta és llegida pel nostre regidor Francesc Xavier Martinez

S’aprova per unanimitat.

Punt 2.3 Dació de compte de l’informe corresponent al quart trimestre de 2016 sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010

Punt 2.4 Dació de compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda en compliment de la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al quart trimestre de 2016.

Punt 2.5 Dació compte marcs pressupostaris 2017-2020.

Punt 2.6 Modificació de crèdits 10/2017

La modifcació és per a l’adquisició d’una era de la Muntanyeta, concretament la que està al costat de la Creu Roja. El preu triplica l’última era comprada, és més econòmica així que anar a expropiació. Es estableix un precedent de preu.

A favor: 9, 6 de Ciutadans per Alberic, 2 del PSOE i 1 d’Alberic pel Canvi.

En contra: 3 Som Alberic-IXA-EU

Abstenció: 4, 2 de COMPORMÍS I 2 del PP.

Punt 3.- Assumptes dictaminats per la comissió informativa de territori i patrimoni.

Punt 3.1 Proposta de resolució de COMPROMÍS per la millora de l’estació del metro d’Alberic i terrenys dels voltants.

La moció l’defensa el nostre regidor Andreu Conde. Es modifica que l’ajuntament de compromet a col • laborar en el manteniment que serà a càrrec de FGV.

S’aprova per unanimitat.

Punt 3.2 Proposta de resolució de COMPROMÍS relativa a la restitució dels monuments a totes les víctimes de la darrera guerra civil.

La moció la defensa el nostre regidor Andreu Conde.

S’aprova per unanimitat.

Punt 3.3 Proposta de resolució de tots els grups polítics de petició d’ajudes als agricultors per motiu de les pluges de l’últim trimestre de 2016.

S’aprova per unanimitat.

Punt 3.4 Determinació danys i perjudicis Sector I-3 per incompliment de l’agent urbanitzador.

A favor: 8, 6 de Ciutadans per Alberic i 2 del PSOE

Abstencions: 8, 3 de Som Alberic-IXA, 2 de COMPROMÍS, 2 del PP, 1 d’Alberic pel canvi.

S’aprova.

Punt 4.- Assumptes dictaminats per la comissió informativa de política per a les persones, serveis socials i festes.

Punt 4.1 Moció de COMPROMÍS per la declaració dels serveis socials com a servei essencials de l’Ajuntament d’Alberic.

El nostre regidor Francesc Xavier Martínez presenta una esmena a l’esmena que va presentar el PP a la comissió per afegir al nom de la Conselleria d’Igualtat, Vicepresidència de la Generalitat. I una altra esmena perquè el govern espanyol financie adequadament a la Generalitat perquè puga fer front a aquests serveis.

S’aproven per unanimitat les esmenes i la moció.

Punt 5.- Mocions d’urgència.

Punt 6.- Control i fiscalització dels òrgans de govern municipal.

Punt 6.1 Dació de comptes dels decrets i resolucions d’Alcaldia això com dels acord de la Junta de Govern Local.

Punt 6.2 Precs i preguntes.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.