RESUM DEL PLENARI DE FEBRER

Amb un poc de retard ací teniu el resum del pleanari del febrer.

Punt 1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessiones anteriors (1/12/2016 i 12/01/2017)

S’aproven les actes.

Punt 2.- Assumptes dictaminats el dia 30/01/2017 per la Comissió Informativa de comptes, política econòmica i govern obert:

Punt 2.1 Dació de compte objeccions d’intervenció del quart trimestre 2016.

Punt 2.2 Modificació de crèdits 5/2017: crèdit extraordinari.

La modificació de crèdits és per pagar el concurs de redacció de projectes per a la piscina d’estiu i ascendeix a 4.500 euros.

A favor: 8, 6 de Ciutadans per Alberic i 2 del PSOE

En contra: 0

Abstenció: 8, 3 de Som Alberic-IXA, 2 del PP, 2 d’COMPROMÍS i 1 d’Alberic pel Canvi.

Queda aprovada la modificació del Crèdit.

Punt 2.3 Reconeiximent extrajudicial de crèdits 1/2017.

EL nostre regidor Francesc Xavier Martinez `pregunta si la empresa a que es refereix és la antiga Calcitas, al que el senyor alcalde contesta que l’hi pregunti a l’empresa.

El reconeixement de Crèdit ascendeix a uns 40.000 euros per pagar els contenidors llogats per retirar residus. No està clar ni el cost ni el moment de demanar l’extrajudicial.

El nostre regidor Andreu Conde comenta que després de totes les intervencions li han quedat encara més dubtes i el que si que té clar és que l’empresa no té pressa a cobrar i l’ajuntament té pressa a pagar. Així mateix diu que s’està gastant un dineral en gestió de residus de poda i pregunta si s’han plantejat comprar una trituradora i les branques més gruixudes oferir-les als ciutadans perquè les facen servir com a llenya, d’aquesta manera s’estalviaria diners a l’ajuntament i es beneficiaria també a la gent.

A favor: 8, 6 de Ciutadans per Alberic i 2 del PSOE.

En contra: 7, 3 de Som Alberic-IXA, 2 de COMPROMÍS i 2 del PP

Abstenció 1, Alberic pel canvi.

Punt 3.- Assumptes dictaminats per la comissió informativa de territori i patrimoni.

Punt 3.1 Proposta de COMPROMÍS PER ALBERIC d’oposició a la construcció d’un nou magatzem de residus radioactius a Cofrents i pel tancament de la Central Nuclear al 2021.

Es procedeix a comentar la moció per part del nostre regidor Andreu Conde. En resum es tracta d’oposar-se a la construcció d’un nou magatzem de residus el que li donaria la possibilitat de perllongar la seua vida útil més enllà del 2021 i advocar pel tancament de la Central Nuclear que està a només 45 km del nostre nucleó urbà.

 

S’aprova per unanimitat.

Punt 4.- Mocions d’urgència.

Es presenta una moció d’urgència sobre el Pla de reforma interior de Sant Cristòfol per part de Som Alberic-IXA que és rebutjada pel PSOE i Ciutadans per Alberic i admesa per la resta de grups sent definitivament rebutjada pel vot de qualitat del senyor alcalde .

Punt 5.- Control i fiscalització de òrgans de govern municipal.

Punt 5.1 Dació de comptes dels decrets i resolucions d’Alcaldia així com dels acords de la Junta de Govern Local.

Punt 5.2 Precs i preguntes.

Les nostres preguntes han sigut:

 1. Senyor Carratalà quan pensa vosté constituir la comissió d’investigació sobre les empreses relacionades en el cas Taula i que operaren en Alberic i que es va aprovar per unanimitat fa un any?
 2. Senyor Carralatà quan pensa vosté donar les ordres oportunes per a la retirada de les plaques franquistes dels edificis d’Alberic construïts pel Ministeri de la Habitatge i així complir la Llei de la Memòria Històrica. Cal recordar que més a més es va aprovar per unanimitat una moció en el mes d’abril.
 3. Senyor Carratalà, és cert que va anar vosté convidat al Parlament Europeu com alcalde d’Alberic?
 4. Senyor Carratalá qui li va pagar el viatge? La mancomunitat de la Ribera, algun Eurodiputat, L’ajuntament d’Alberic? Si és un eurodiputat, quin concretament?
 5. Senyor Carratalà, En el carril bici situat en paral.lel a l’antiga N-340 entre Alberic i Massalavés falten des de fa molt de temps una quantitat de bolardos significativa, que més a més va en aument, manquen al menys unes 20 unitats. Aquest carril és utilitzat amb freqüència per gent que fa la ruta del colesterol, aquesta situació posa en perill als usuaris habituals d’aquest carril.
  1. Qui és el responsable del manteniment d’aquest carril bici?
  2. És l’Ajuntament?
  3. Si és l’ajuntament, per qué no l’ha arreglat?
  4. En cas de que no siga l’Ajuntament, qui és?
  5. Per qué no ho arregla?
  6. Per qué l’Ajuntament no insta a que ho faça?
  7. Quina mesura provisional va prendre l’Ajuntament per garantir la seguretat dels usuaris, mentre es resol definitivament aquest problema.
 6. Senyor Carratalà, En el camí paral.lel de la via del tren, entre les partides de Les Carrasques i Alasquer existia una bionda de separació de les vies, que falten des de fa més de un any (tinguem entès per robatori en una sola nit). En aquest moment lo que queda allí és una successió de pilars de vigueta de ferro d’aproximadament de un metre d’altura per a subjecció de les biondes al llarg de uns 350 metres, a més a més en alguns trams, aquestes viguetes estan amagades per les brosses de vora camí dificultant més si cal la seua visisbilitat el que suposa un perill per als usuaris habituals del camí.
  1. Qui és l’organisme competent en el manteniment d’aquesta instal.lació?
  2. L’Ajuntament u altre?
  3. En cas de que siga altres, perquè l’Ajuntament no insta a aquest altre a sol.lucionar-ho?
  4. Quina mesura provisional va prendre l’Ajuntament per garantir la seguretat dels usuaris, mentre es resol definitivament aquest problema?
 7. Senyora Lázaro, de quin és competència enjardinar les redones d’accés a Alberic des de l’A7, dóna vergonya vore-les.
 8. Senyora Lázaro, el personal de l’ajuntament ha netejat les redones alguna vegada?
 9. Senyora Salom:
 • Els treballadors socials estan informant als dependents sobre la sol·licitud d’iniciació d’expedients sobre reclamació responsabilitat patrimonial per a la devolució del copagament i de les prestacions dins del entorn familiar?

Les preguntes són contestades al plenari com es por veure al vídeo.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.