Moció d’urgencia per a demanar la dimissió de Francisco Camps del CJC.

 

 

La condició d’expresident de la Generalitat ve regulada per la LLEI 6/2002, de 2 d’agost, de la Generalitat Valenciana, d’Estatut deis Expresidents de la Generalitat Valenciana. Esta llei disposa, entre altres qüestions, la pertinença al Consell Jurídic Consultiu per un període de 15 anys, o els recursos humans i materials a disposició de les persones que hagen ostentat la Presidència de la Generalitat.

Cal senyalar que la normativa vigent no contempla cap mecanisme per tal de poder retirar la condició honorífica d’expresident a aquelles persones que hagen incorregut en actes o comportaments impropis d’esta condició. En eixos casos la prioritat ha de ser salvaguardar l’honorabilitat i dignitat de les institucions valencianes.

Les Corts Valencianes, on esta representat el poble valencià, és la institució encarregada d’atorgar la seua confiança a  les persones que ostenten la presidència de la Generalitat. Per eixe motiu, Les Corts també s’han de sentir especialment interpel·lades quan eixes persones posen en risc l’honorabilitat i dignitat de les institucions d’autogovern.

És el cas del Sr. Francisco Camps Ortiz, tant en la seua condició de President i amb posterioritat a la seua dimissió del càrrec, segons és públic i notori en els nombrosos processos judicials per corrupció deis quals és objecte la seua gestió.

 

En base a allò exposat, el Grup Municipal de Compromís proposa per a al seu debat y votació la present Declaració Institucional y la adopció de los següents,

 

ACORDS

 

 

PRIMER. L’Ajuntament d’Alberic insta al Sr. Francisco Camps Ortiz a renunciar com a membre del Consell Jurídic Consultiu, així com a la resta de disposicions regulades en la Llei de l’Estatut d’Expresidents, per haver incorregut en actes i comportaments que no es corresponen amb la necessària dignitat de la institució.

SEGON. L’Ajuntament D’Alberic dona suport a totes les mesures que tinguen per objectiu recuperar per als valencians i valencianes els diners desviats en casos de corrupció.

TERCER.  L’Ajuntament d’Alberic insta a les Corts a millorar la Llei de l’Estatut d’Expresidents per tal de regular mecanismes de retirada d’esta condició a aquelles persones que incorreguen en actes i comportaments que posen en risc la dignitat i honorabilitat de les institucions valencianes.

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.