Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

 

LAICISMO

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

L’article 16 de la Constitució, després de garantir la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats, declara que cap confessió tindrà caràcter estatal. Declaració que ve reiterada a l’article primer de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa, després d’establir que les creences religioses no constituiran motiu de desigualtat o discriminació davant de la Llei.

Es proclama així el principi de no confessionalitat consagrat en l’actual marc constitucional, que ha de ser respectat i observat per totes les administracions públiques, un principi que hem de considerar com una conquesta democràtica i ciutadana de la societat actual.

Les administracions públiques -i els seus representants, gestors temporals de l’espai col·lectiu- haurien de garantir un tracte realment i autènticament igualitari, abstenint-se de qualsevol vinculació -en tant que administracions- amb cap creença o entitat religiosa en particular. Semblantment, els representants democràtics de la comunitat en l’exercici de les seus funcions únicament deuen manifestar una ètica civil de mínims  que deuria esdevenir el nexe comú d’unió entre tots els membres de la comunitat. Pel mateix motiu, els representants democràtics de tots alberiquenys i alberiquenyes estan obligats, en el seu paper institucional, a evitar vincular la institució que representen amb cap manifestació religiosa, legítima però com a tal, particular.

Des de Compromís per Alberic volem que el principi general a seguir, d’acord amb els valors constitucionals abans esmentats, ha de ser el que aquesta Corporació Municipal s’abstinga de participar institucionalment en cap mena d’acte de culte, celebració, commemoració o festa que tinga un caràcter confessional específic, amb independència que cada membre ho puga fer, òbviament, a títol personal.

 

 

 

 

 

Per tot això elevem al plenari la següent proposta d’acord.

 

 

 

  1. Que l’Ajuntament no tindrà cap tipus de participació o representació institucional, ni podran els membres de la Corporació institucional que participen a títol individual exhibir cap tipus de símbol oficial o protocol·lari.
  2. Que els regidors i regidores d’aquest Ajuntament no participaran amb caràcter oficial ni com a representants institucionals en cap altre acte litúrgic i/o manifestació religiosa.
  3. Que s’informe als representants de l’Església Catòlica en Allberic dels anteriors acords.
RESUM DEL PLENARI DEL 17 DE SETEMBRE 21 de Setembre de 2015
Sol.licitud de documents a l’ajuntament per part de Compromís per Alberic 6 de Setembre de 2015
MOCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5 de Setembre de 2015
MOCIÓ PER A QUE ALBERIC SE SUME A LA XARXA DE CIUTATS-REFUGI 5 de Setembre de 2015
MOCIÓ PER A LA TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 5 de Setembre de 2015
MOCIÓ PER A LA GRAVACIÓ I DIFUSSIÓ DE LES SESSIONS PLENARIES. 5 de Setembre de 2015
MOCIÓ PER A LA PROHIBICIÓ DE CIRCS AMB ANIMALS 5 de Setembre de 2015
MOCIÓ pel 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTB+ 5 de Setembre de 2015
PROPOSTA DE COMPROMÍS PEL ALBERIC DE SOUS DE L’ALCALDE I REGIDORS. 31 d'Agost de 2015

Etiquetes