RESUM PLENARI DEL 12 DE GENER DE 2017

 

Gravació feta per l’Ajuntament d’Alberic.

Es fa menció al reconeixement de la Mancomunitat de la Ribera a Domingo Morcillo Carboneres, alcalde d’Alberic entre els anys 1991 i 1999, per ser impulsor al costat d’altres alcaldes de la Ribera d’aquesta mancomunitat.

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau.

L’acta és retirada per problemes de transcripció al valencià.

Punt 2.- Assumptes dictaminats per la comissió informativa especial de comptes, política econòmica i govern obert.

Punt 2.1 Proposta de Som Alberic-IXA-EUPV sobre creació de comissió d’informació i propostes per al pressupost 2017.

Es procedeix a debatre la qüestió, al·legant l’equip de govern que es fomenta la participació en l’elaboració del pressupost i que no cal cap comissió, que si tenim alguna proposta que la fem. El nostre regidor Francesc Xavier Martinez pregunta on està l’esborrany dels pressupostos per poder participar, al que es contesta que no hi ha esborrany, i llavors el nostre regidor pregunta com volen que participem si no tenim l’esborrany.

Vots a favor de la proposta: 6. 1 d’Alberic pel canvi, 2 de COMPROMÍS i 3 de Som Alberic-IXA-EUPV.

Vots en contra de la proposta: 8. 6 de Ciutadans per Alberic i 2 del PSOE.

Abstenció: 2 del PP.

Es rebutja la proposta.

Punt 2.2 Proposta de Som Alberic-IXA-EUPV sobre adopció de mesures econòmiques i socials tendents a pal·liar els riscos de pobresa i exclusió social.

Es presenta a aquesta proposta una esmena a la totalitat per part de l’equip de govern que passa a debatre. Es procedeix a votar l’esmena quedant la votació de la següent manera:

Vots a favor de l’esmena: 8, 6 de Ciutadans per Alberic i 2 del PSOE.

Vots en contra de l’esmena: 4, 2 de COMPROMÍS i 2 Som Alberic-IXA-EUPV.

Abstencions: 4 2 del PP, 1 de Som Alberic-IXA-EUPV i 1 d’Alberic pel Canvi

Per tant queda aprovada l’esmena i rebutjada la proposta.

Punt 3.- Afers dictaminats per la comissió informativa d’educació, cultura, esport i turisme.

Punt 3-1 Proposta de COMPROMÍS per donar suport al nou model d’ensenyament plurilingüe.

El nostre regidor Andreu Comte felicita Esquerra Unida pel guardó a Domingo Morcillo i passa a explicar la raó que tinguem tantes mocions per aquest ple, atés que per lliurar amb 9 dies d’antelació en lloc de 10 les mocions no van ser admeses per al ple passat. Les mocions seran defensades pels regidors de COMPROMÍS que estiguen en la comissió corresponent en la qual es dictamine la moció.

Es procedeix a defensar la moció per part d’Andreu Comte i el posterior debat, quedant la votació de la següent manera:

Vots a favor de la proposta: 14. 1 d’Alberic pel Canvi, 2 de COMPROMÍS, 3 de Som Alberic-IXA-EUPV, 2 del PSOE i 6 de Ciutadans per Alberic.

Vots en contra: 0

Abstencions 2 del PP

Queda aprovada la proposta.

Punt 3.2 Proposta de COMPROMÍS d’adhesió a la Xarxa de Ciutats Ramon Llull.

El nostre regidor Andreu Comte defensa l’adhesió a la xarxa de ciutats Ramon Llull. La votació queda de la següent manera:

Vots a favor de la proposta: 14. 1 d’Alberic pel Canvi, 2 de COMPROMÍS, 3 de Som Alberic-IXA-EUPV, 2 del PSOE i 6 de Ciutadans per Alberic.

Vots en contra: 0

Abstencions 2 del PP

Queda aprovada la proposta.

Punt 3.3 Proposta de COMPROMÍS per la no inclusió de l’ensenyament privat en els ajuts a estudiants per al curs 2017-18

Andreu Comte defensa la proposta, i es procedirà després el debat dels diferents grups. Andreu Comte un cop manifestada la disposició de vot sobre la proposta esgrimeix que entén la postura dels partits que s’abstenen, ja que no es guanya res votánd-la a favor i es pot perdre a algú votánd-la en contra, és pura estratègia política i no posicionament polític. El resultat de la votació és el següent:

Vots a favor de la proposta: 2 COMPROMÍS

Vots en contra: 8. 6 de Ciutadans per Alberic i 2 del PP.

Abstencions: 6. 3 Som Alberic-IXA-EUPV, 2 PSOE, 2 Alberic pel canvi.

Queda rebutja la proposta.

Punt 3.4 Proposta de COMPROMÍS per la inclusió dels alumnes d’FP a les ajudes a estudiants per curs 2017-18

L’equip de govern presenta una esmena a la totalitat, en el sentit que s’inclouran unes ajudes per als alumnes d’FP tant de la pública com de la privada, però no es modificassen aquestes.

Es procedeix a la votació de l’esmena a la totalitat:

Vots a favor de l’esmena: 8, 6 de Ciutadans per Alberic i 2 del PSOE.

Vots en contra de l’esmena: 6, 1 d’Alberic pel Canvi, 3 de Som Alberic-IXA-EUPV i 2 de COMPROMÍS

Abstenció: 2 del PP

L’esmena és aprovada i rebutja la proposta de COMPROMÍS. Es valora positivament per la nostra part, ja que, si no arriba a ser per aquesta moció els alumnes d’FP d’Alberic seguirien sense ajudes.

Punt 4. Mocions d’urgència.

COMPROMÍS presenta una moció d’urgència per al pla global front a inundacions i la recuperació del Xúquer darrere els darrers fenòmens meteorològics. S’aprova la urgència per unanimitat així com la proposta.

Som Alberic-IXA-EUPV presenten moció d’urgència per les obres inacabades del polígon 11., la urgència és rebutjada pel vot de qualitat de l’alcalde, després de dues votacions en què s’empata.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.