MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES PER UNA ENERGIA LOCAL SOSTENIBLE

Pacte d'alacaldes

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’alcaldes i alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.

El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixen d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.

L’ajuntament d’Alberic ha de tenir la voluntat d’avançar cap a l’establiment de politiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seues emissions de CO2 en un 20% fins l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.

Atès que a dia d’hui l’Ajuntament d’Alberic encara no s’ha adherit a aquest pacte.

Per tot l’exposa’t es proposen al Ple Municipal els següents

ACORDS

Primer.- L’ajuntament d’Alberic fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta, mitjançant la signatura del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.

Segon.- L’ajuntament d’Alberic es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València.

Tercer.- L’ajuntament d’Alberic es compromet també a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els  termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.

Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert ) i al Diputat Delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixen.

 

Alberic, 30 de març de 2016

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.