MOCIÓ PER A DECLARAR LA MUNTANYETA PARATGE NATURAL MUNICIPAL

Muntanyeta aerea

A Alberic tenim la sort de comptar amb un lloc únic del qual tots i totes estem orgullosos, La Muntanyeta. Un paisatge situat al mateix nucli de la població amb unes característiques paisatgístiques, històriques i culturals que fan d’ell un lloc a protegir i conservar per a futures generacions.
La Muntanyeta per les seues característiques té uns riscos que en tot moment hem de preveure, estar immers en el mateix nucli urbà el fa més vulnerable a actuacions que poden atacar la seua integritat, per incendis, brutícia, usos indeguts, etc.
La Muntanyeta no és un jardí ni un parc, és un espai natural que deu tenir una reglamentació per als seus usos per tots els ciutadans i ciutadanes sense que això supose posar en risc la seua integritat. És un espai natural que és símbol d’Alberic i com a tal té implícits uns usos culturals, festius i històrics que hem de regular per al gaudi de futures generacions.
La Muntanyeta no ha de ser un parc més del poble que s’arranja únicament quan arriba el Diumenge de Rams i que la resta de l’any queda semi oblidat i a mercé de vàndals.
Les intervencions que es realitzen sobre la seua massa arbòria i arbustiva han de tenir uns criteris de conservació i millora que com hem pogut observar en els últims dies no s’han tingut en compte, primant molt més qüestions estètiques i oportunistes, que realment una política de conservació i cura al llarg de tot l’any.
La Muntanyeta no se salva només amb posar càrtels indicant ser el que no pot ser per llei, parc natural, ni creant una regidoria amb el seu nom. Els éssers vius que hi habiten no sobreviuran únicament per la col·locació d’aquests càrtels ni per actuacions de dubtosa eficàcia per obtenir rendibilitats polítiques. Els pins, carrasques, llentiscles, garrofers, etc. són l’ànima de l’espai i per a això és necessari adoptar les mesures que les lleis vigents ens donen.

Aquestes lleis permeten a l’Ajuntament participar en una xarxa de treball que agrupa tots els municipis amb paratges naturals i les altres administracions competents en espais protegits (Xarxa PANAMU), podent beneficiar-se de recursos externs a l’ajuntament, intercanvi d’informació i recursos entre els membres de la xarxa, donar a conéixer la Muntanyeta a la ciutadania de la Comunitat Valenciana, col·laboració amb universitats i intercanviar informació entre ajuntaments,
és pel que proposem els següents

ACORDS:

  1. Proposar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural l’interés de l’Ajuntament d’Alberic en ple perquè la Muntanyeta siga declarat Paratge Natural Municipal i sol·licitar l’inici dels treballs previs per a la seua tramitació.
  2. El Ple de l’Ajuntament d’Alberic manifesta la intenció de gestionar l’espai natural a protegir d’acord amb el que especifica sobre això la Llei 11/1994 i el Decret 15/2016 de 19 de febrer de regulació de paratges naturals municipals.
  3. La denominació de l’espai serà de Paratge Natural Municipal de la Muntanyeta d’Alberic
  4. Crear una comissió amb representants de tots els grups polítics perquè determinen l’extensió del paratge a protegir, elaborar un pla de delimitació de la proposta, elaborar una exposició de motius que aconsellen la declaració, consultar a entitats o associacions que s’ocupen o tinguen com a finalitat primordial la conservació del medi natural.
  5. Convocar aquesta comissió per acompanyar els tècnics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a la visita de La Muntanyeta i posterior reunió que realitzaran un cop hagen rebut la proposta de declaració del Paratge Natural.
  6. Elaboració per part de l’Ajuntament d’una memòria justificativa per a la Declaració de Paratge Natural Municipal exigida en l’article 3 del Decret 15/2016 del Consell, de regulació dels paratges naturals Municipals de la Comunitat Valenciana. En la memòria han d’incloure la relació de parcel·les cadastrals incloses i la titularitat de les mateixes, així com la cartografia en format .shp amb sistema de referència UTM HUSSO30 ETRS89.
  7. Convocatòria de ple extraordinari per a l’aprovació de la memòria justificativa per part del Ple de l’Ajuntament i la seua remissió a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
  8. Un cop la conselleria emeta el Criteri de conformitat, aquesta procedirà a l’exposició pública (45 dies) del projecte de decret mitjançant publicació en el DOCV i periòdic no oficial d’àmplia difusió i l’Ajuntament ho publicarà al tauler d’edictes.
  9. Notificar als titulars de propietats privades afectades pel paratge natural perquè puguen presentar al·legacions que consideren oportunes.

 

En Alberic a 29 de març de 2016

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.