Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

Afortunadament al poble i terme d’Alberic és freqüent veure gent de totes les edats practicant el passeig, la carrera a peu, o la bicicleta, modalitats totes elles de fer exercici individual o col·lectiu que cada dia augmenta el nombre de practicants.

Les zones urbanes més utilitzades són el sector R i la Muntanyeta i els seus voltants on diàriament un gran nombre de ciutadans les utilitzen per fer exercici.

També hi ha al terme fora de les zones urbanes, dues zones periurbanes del terme municipal que fonamentalment són utilitzades per al passeig o la carrera com són:
Al Llevant, les diferents rutes de les quals es fa ús són els camins:

d’Alcosser, Algoletges. Molí Canyar i Fondos.

Al Ponent:

les rutes possibles estan entre els camins de la Paira, Foyeta, via de servei de l’autovia cap al Serrà i Capdella i la via de servei de la Sequia Reial del Xúquer.

En aquestes dues zones rurals, la circulació compartida de vianants i vehicles provoca situacions de perill per ambdós, sent més evident per les característiques del camí i per la seua intensitat d´us els camins d’Algoletges i Alcosser en la ruta de Llevant i en el pont i pel camí de la Paira en la de Ponent,

 

 

 

Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament de d’Alberic l’adopció dels següents

ACORDS:

 

1.- Condicionament estructural de les rutes rurals de passei.

2.-Senyalització adequada de les zones descrites tant per a vianants com per a vehicles.

3.-Campanya d’informació i sensibilització de seguretat viària de totes les rutes anomenades.

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE RUTES DE PASSEIG SEGURES 4 d'octubre de 2017
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC AL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. 4 d'octubre de 2017
MOCIÓ PER LA CONSERVACIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC D’ALBERIC 27 de juny de 2017
MOCIÓ PER A MORATÒRIA PREU DEL REC A MANTA 27 de juny de 2017
MOCIÓ PER AL FOMENT DE LA BICICLETA 27 de juny de 2017
MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST 27 de juny de 2017
MOCIÓ SOBRE EL 25 D’ABRIL I EL 29 DE JUNY, BATALLA D’ALMANSA I PROMULGACIÓ DEL DECRET DE “NUEVA PLANTA” 22 d'abril de 2017
RESUM DEL PLENARI DE MARÇ 21 de març de 2017
RESUM DEL PLENARI DE FEBRER 21 de març de 2017
MOCIÓ PER A LA RESTITUCIÓ DEL MONUMENT A TOTES LES VICTIMES DE LA DARRERA GUERRA CIVIL 21 de febrer de 2017
MOCIÓ REFERENT A LA TAXA A LES ELÈCTRIQUES 21 de febrer de 2017
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ESTACIÓ DE METRO D’ALBERIC I TERRENYS DELS VOLTANTS. 21 de febrer de 2017
MOCIÓ PER DECLARACIÓ DELS SERVICIS SOCIALS COM A SERVEIS ESSENCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. 21 de febrer de 2017
RESUM PLENARI DEL 12 DE GENER DE 2017 29 de gener de 2017
MOCIÓ D’OPOSICIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU MAGATZEM DE RESIDUS RADIOACTIUS A CONFRENTS I PEL TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR AL 2021 23 de gener de 2017
MOCIÓ SOBRE EL PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS I LA RECUPERACIÓ DEL XÚQUER 10 de gener de 2017
MOCIÓ PER A LA NO INCLUSIÓ DE L’ENSENYAMENT PRIVAT DE LES AJUDES A ESTUDIANTS. PER AL CURS 2017-2018 9 de gener de 2017
MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN LES AJUDES ALS ESTUDIANTS PER AL CURS 2017-2018. 9 de gener de 2017
VIDEO DEL PLENARI D’1 DE DESEMBRE 9 de gener de 2017
RESUM PLENARI DEL’1 DE DESEMBRE DE 2016 19 de desembre de 2016

Etiquetes